M85 Elektra Outlet – m85outlet.hu Adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2023. január 02. napjától

I. Bevezetés

Benkő Dávid Dániel 9441 Agyagosszergény, Széchenyi utca 43. szám alatti egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója tartalmazza Önök, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.
Jelen adatkezelési tájékoztató az m85outlet.hu oldallal, ott elérhető webáruház használatával, a vállalkozás direktmarketing tevékenységével, közösségi oldalainak követésével, eMAG Marketplace útján történő megrendeléssel kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezeléséről, az azzal kapcsolatos jogairól ad az uniós és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást, így kérjük, hogy jelen tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Az Adatkezelő kötelezettségvállalása:
Vállalkozásunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos miden tájékoztatás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak.
Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.
Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak jogszabályban meghatározottak szerint és az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.
Minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.
Bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata esetén állunk szíves rendelkezésére a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén.
Tisztelettel:
Benkő Dávid Dániel
egyéni vállalkozó
Adatkezelő

II. Értelmező rendelkezések

(Fogalomtár)

FogalomEgyszerűsített (köznyelvi) megfogalmazás
Érintettaz a személy, akiről személyes adatokat kezel az adatkezelő, jelen esetben ez a személy Ön.
Adatkezelőaz a személy, aki személyes adatokat kezel Önről, jelen esetben Vállalkozásunk.
Adatfeldolgozóaz a személy, aki az adatkezelő nevében kezeli az Ön személyes adatait.
Személyes adatÖn személyére utaló bármilyen azonosító: pl. név, születési hely, idő, személyi azonosító, képmás, egészségügyi adat, stb.
AdatállományÖnről és más érintettről kezelt adatok valamilyen szempont alapján rendszerezett csoportja.
Adatkezelésszemélyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, lekérdezése, betekintés személyes adatokba, ilyen adatok felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, elérhetővé tétele, személyes adatok összeghangolása, összekapcsolása, azok korlátozása, törlése, megsemmisítése.
Adatfeldolgozása személyes adatokon végzett bármilyen technikai művelet.
Címzettaz a harmadik személy, aki részére az adatkezelő Önről kezelt személyes adatokat továbbítja.
Érintett hozzájárulásaÖn jogszabálynak megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása az adatkezelő részére a személyes adatainak kezelésére.
Harmadik féladatkezelőn, érintetten, adatfeldolgozókon, vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazásában, megbízásában álló személyeken kívül álló személy.
Különleges adatÖn politikai beállítottsága, vallási meggyőződése, egészségére vonatkozó információk.
Bűnügyi személyes adataz érintett volt-e büntetve, van-e ellene folyamatban büntetőeljárás, ide tartozik például az erkölcsi bizonyítvány is.

III. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

Az Ön személyes adatainak Adatkezelője: Benkő Dávid Dániel egyéni vállalkozó

Adatkezelő elérhetőségei:

Vállalkozás neve: Benkő Dávid Dániel e.v.
Nyilvántartási száma: 52159033
Adószáma: 68723017-2-28
Statisztikai számjele: 68723017464323108
Székhelye: 9441 Agyagosszergény, Széchenyi utca 43.
Postai levelezési címe: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.
Telefonszám: +36-70/610-0343
E-mail címe: info@elektraoutlet.hu
Weboldal: m85outlet.hu
Tárhelyszolgáltató: Terpola Web & Marketing
Tárhelyszolgáltató adószáma: 60250672-1-28
Tárhelyszolgáltató székhelye: 9330 Kapuvár, Győri út 60.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: terpola@terpola.hu
Facebook: @m85outlet
Instagram: M85 Elektra Outlet

A Vállalkozás Adatfeldolgozói:

Az Adatkezelő rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat Adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Adatfeldolgozó neveElérhetőségeMilyen tevékenységet lát el?
Terpola Web & Marketingterpola@terpola.hutárhelyszolgáltató
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.info@gls-hungary.com
házhozszállítás
G.E. Logisztika Kft. (HDT)info@homedt.huházhozszállítás
Taylorsoft Magyarország Kft.info@billcity.huonline számla
Németh Tihamérnésaci@sacibt.hukönyvelés
Barion Payment Zrt.https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/bankkártyás fizetés
UAB MailerLiteinfo@mailerlite.com www.mailerlite.com/privacy-policyhírlevélküldés

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése során továbbítjuk harmadik személy részére.

A Munkavállalóink a munkavégzéshez, Adatfeldolgozóink a feladat elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

IV. Adatkezelés esetei

1. Kapcsolatfelvétel

1.1. Személyesen, telefonon, e-mailen, messengeren

– Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a tevékenységünkről, Érintettek kérdéseinek megválaszolása.

– A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

– Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között adásvételi szerződés nem jön létre és az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

1.2. Postai úton, elektronikus úton és személyesen eljuttatott önéletrajzok, motivációs levelekben található személyes adatok kezelése

– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail útján, postai úton és személyesen önéletrajzokat, motivációs leveleket küldjenek részére munkaerő felvétel, munkavállaló létszám optimalizálása céljából.

– Adatkezelés jogalapja: pályázó (Érintett) önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok, személyes meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok

– Adatkezelés időtartama: a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 (egy) évig, amennyiben a pályázat sikeres volt úgy az önéletrajz, motivációs levél elhelyezésre kerül a munkavállaló személyi anyagában.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

1.3. Nem természetes személy Vásárló/Potenciális Vásárló kapcsolattartójának személyes adatai

– Az adatkezelés célja: A jogi személy/egyéni vállalkozó vevőkkel, potenciális vevőkkel való zavartalan üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vevő által megnevezett kapcsolattartó természetes személy személyes adatait. A képviseletre jogosult személyek adatai tekintetében: annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képviseletére; kapcsolattartók adatai esetében pedig a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.

– A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

– Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy vevő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.

– Jogos érdek: Harmadik személy (vásárló) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, a partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges, az előzőekben felsorolt személyes adatok kezelése. Az Adatkezelő ugyanis ezen vevővel kizárólag a kapcsolattartón keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni.

– Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

– Adatok forrása: nem természetes személy vevő, vagy amennyiben a partner gazdasági társaság akkor a cégjegyzésre jogosult képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

1.4. Nem természetes személy Partner/potenciális Partner kapcsolattartójának személyes adatai

– Az adatkezelés célja: A jogi személy/egyéni vállalkozó partnerekkel (pl. beszállító, futárszolgálat) történő üzleti kapcsolattartás. A képviseletre jogosult személyek adatai tekintetében: annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képviseletére; kapcsolattartók adatai esetében pedig a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.

– A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, munkakör.

– Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy partner jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.

– Jogos érdek: Harmadik személy (partner) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy partner által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, a partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges, az előzőekben felsorolt személyes adatok kezelése. Az Adatkezelő ugyanis e partnerekkel kizárólag a kapcsolattartón keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni.

– Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

– Adatok forrása: nem természetes személy partner, vagy amennyiben a partner gazdasági társaság akkor a cégjegyzésre jogosult képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

2. Webáruház

2.1. Regisztráció

– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintettek a webáruházban regisztráljanak. A regisztráció folyamata és szabályai az ÁSZF II.2.1. pontjában megismerhetőek. Célunk a regisztráció biztosításával az, hogy az Érintettek számára gyorsabbá, kényelmessebbé, biztonságosabbá tegyük a webáruház használatát.

– Adatkezelés jogalapja: vevő/megrendelő (Érintett) önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Kezelt adatok köre: számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), telefonszám, e-mail cím, eltérő szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), rendelési jegyzet (nem kötelező).

– Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törlésének napjáig.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

2.2. Természetes személy vásárlók adatai

– Adatkezelés célja: Vállalkozásunk többnyire természetes személyek részére értékesít termékeket, ebből kifolyólag a nálunk történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás céljából Vállalkozásunk kezeli a természetes személyek vásárlók meghatározott személyes adatait. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintettek a webáruházban regisztrált felhasználóként vagy vendégként vásároljanak.

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a köztünk létrejött adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

– Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b).

– A kezelt adatok köre: számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), telefonszám, e-mail cím, eltérő szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye), rendelési jegyzet (nem kötelező), vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás időpontja, szükség szerint bankszámlaszám.

– Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

Online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Vállalkozásunkhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Vállalkozásunk a webáruházban megrendelt termékekről számlát állít kis és küld meg Önök részére. A számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím) személyes adatokat ad át Taylorsoft Magyarország Kft. (Billingo online számlázó) részére.

– Adatok forrása: Érintett.

2.3. Értesítés készlethiányos termék elérhetőségéről

– Adatkezelés célja: Az egyes termékekre történő kattintáskor, a termékek ára alatt talál információt arról, ha az éppen nem elérhető, nem rendelhető (Elfogyott). Amennyiben készlethiányos terméket szeretne rendelni, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben az Adatkezelő e-mail útján tájékoztatja arról, hogy készleten lesz a keresett árucikk.

– Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Kezelt adatok köre: telefonszám, e-mail cím, név.

– Adatkezelés időtartama: Hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés hiányában a kapcsolattartás kezdetétől számított 6 hónapig.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

2.4. Szavatossági, jótállási ügyek kezelése

2.4.1. Jogszabály szerint kötelezően (szavatossági vagy jótállási igényről készített jegyzőkönyvben) rögzítendő adatok

– Az adatkezelés célja: Az Érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítése.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet).

– A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, ideje, szállítási cím), a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás.

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a szavatossági, jótállási igény kivizsgálásához szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a kifogást kivizsgálni, megválaszolni.

– Az adatkezelés időtartama: A jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni a vállalkozás.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

– Adatok forrása: Érintett.

2.4.2. Jogszabály szerint nem kötelező adatok (telefonszám, e-mail cím)

– Az adatkezelés célja: Az Érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítése során a zavartalan kapcsolattartás biztosítása.

– Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– A kezelt adatok köre: Érintett e-mail címe, telefonszáma

– Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, egyébként a jegyzőkönyv felvételétől számított három évig köteles megőrizni a vállalkozás.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

– Adatok forrása: Érintett.

2.5. Panaszkezelés (írásban e-mailben, levélben, szóban)

2.5.1. Jogszabály szerint kötelezően (jegyzőkönyvben) rögzítendő adatok

– Az adatkezelés célja: Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek az általunk értékesített termékkel, az értékesítés folyamatával. Ha egy vásárló elégedetlen a tevékenységünkkel és panaszt terjeszt elő a vállalkozással szemben, akkor a panaszt teljes körűen kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az Érintettet. A panaszkezelés folyamatáról az ÁSZF VIII. pontjában talál részletes tájékoztatást.

– Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény).

– A kezelt adatok köre: név, cím, termék megnevezése és annak adatai, szükség szerint a számla adatai (vásárlás ideje, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése, szóbeli panasz esetén panaszazonosító száma.

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a Fogytv. szerinti panasz kivizsgálásához szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a panaszát kivizsgálni és érdemben megválaszolni.

– Az adatkezelés időtartama: A panaszt, arról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig vagyunk kötelesek őrizni.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

– Adatok forrása: Érintett.

2.5.2. Jogszabály szerint nem kötelező adatok (telefonszám, e-mail cím)

– Az adatkezelés célja: Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek az általunk értékesített termékkel, az értékesítés folyamatával. Ha egy vásárló elégedetlen a tevékenységünkkel és panaszt terjeszt elő a vállalkozással szemben, akkor a panaszt teljes körűen kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az Érintettet. A panaszkezelés folyamatáról az ÁSZF VIII. pontjában talál részletes tájékoztatást.

– Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– A kezelt adatok köre: Érintett e-mail címe, telefonszáma.

– Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, egyébként a jegyzőkönyv felvételétől számított három évig köteles megőrizni a vállalkozás.

– Adatok forrása: Érintett.

2.6. Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások)

Nyereményjátékok, egyéb eseti adatkezelések adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozza meg a Vállalkozás az adott nyereményjáték jellegzetességeinek megfelelően azzal, hogy jelen adatkezelési tájékoztató az V. fejezet kivételével alkalmazandó.

2.7. A vállalkozás direktmarketing tevékenysége folytán történő adatkezelés

– Az adatkezelés célja: A Vállalkozás direkt marketing tevékenységet folytat oly módon, hogy a honlapján – akár a regisztráció, akár rendelés során is – lehetőség van arra, hogy az Érintett személyek feliratkozzanak a hírlevelére, amelyben az aktuális termékekről, akciókról, promóciókról tájékoztatja a feliratkozókat, azaz reklámokat küldünk el részükre.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

– A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

– Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, a hírlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a jelen szabályzat III. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén, az egyes hírlevelekben található „Leiratkozom a hírlevélről”, vagy saját fiókjában a „Beállításaim-Személyes adataim” gombra kattintással.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

2.8. A honlap látogatása

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás, statisztika készítés és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.

– Az adatkezelés időtartama: maximum 60 nap.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

2.9. Cookie

A webáruház kényelmes használata érdekében cookiekat használunk. A cookiek, azaz a sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a weboldalunk felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A cookiekat a hatályos jogszabályok szerint csak akkor tárolhatjuk az Érintett eszközén, ha arra feltétlenül szükség van az oldal működtetéséhez. A weboldal használatát segítő, minden egyéb típusú süti használatához az Érintett kifejezett engedélyére, azaz a hozzájárulására van szükségünk.

A m85outlet.hu weboldalon az alábbi cookiekat használjuk:

CookiePlatformCélMegőrzés
tk_aim85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
tk_lrm85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
tk_orm85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
tk_qsm85outlet.huWebshop működéshez szükséges30 perc
wordpress_test_cookiem85outlet.huWebshop működéshez szükségesmunkamenet
wordpress_*m85outlet.huWebshop működéshez szükségesMax. 30 nap
_ga…Googleelemzés1 év
ba_sidBarionelemzésmunkamenet
ba_vidBarionelemzésmunkamenet
ba_testBarionelemzésmunkamenet
mailerlite:webform:shownMailerLiteelemzésmunkamenet
mailerlite:webform:submittedMailerLiteelemzésmunkamenet
_fbcFacebookmarketing/elemzés2 év
_fbpFacebookmarketing/elemzés3 hónap
c_userFacebookfunkcionális1 év
datrFacebookmarketing/elemzés2 év
dprFacebookmarketing/elemzés90 nap
frFacebookmarketing/elemzés90 nap
sbFacebookmarketing/elemzés2 év
spinFacebookmarketing/elemzés1 év
usidaFacebookmarketing/elemzés1 év
xsFacebookmarketing/elemzés90 nap

Amikor az oldalt első alkalommal meglátogatja, akkor felugró ablak jelenik meg a képernyő alján, amely ismerteti az Önnel, hogy az oldal alapvető működéshez szükséges cookie-kon kívül, marketing jellegű cookie-kat is használhat.

– Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, statisztika készítése.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Az adatkezelés időtartama: A sütit az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Weboldalunkra történő sikeresen bejelentkezést követően kódolt formában kerül cookie elhelyezésre a gépre helyileg és időszakosan, törlés hiányában legfeljebb 30 napra.

– Adattovábbítás: nem történik.

– Adatok forrása: Érintett.

3. Közösségi média

3.1. Az Adatkezelő Facebook oldalának követése

– Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Facebook üzleti oldalt tart fenn, amelyet az egyes fogyasztók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az Érintett nyilvános oldalának adatai.

– A kezelt adatok köre: Az Érintett Facebook oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a).

– Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Facebook szabályozása vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az Érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli.

A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

3.2. Az Adatkezelő Instagram oldalának követése

– Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Instagram oldalt tart fenn, amelyet az egyes fogyasztók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az Érintett nyilvános oldalának adatai.

– A kezelt adatok köre: Az Érintett Instagram oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a).

– Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Instagram szabályozása vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az Érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli.

Az instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

4. eMAG Marketplace rendszerén keresztül történő vásárlás

– Adatkezelés célja: Vállalkozásunk regisztrált eladó az eMAG Marketplacen, amelyen keresztül többnyire, de nem kizárólag természetes személyek részére értékesít termékeket, ebből kifolyólag a rendszeren történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás céljából Vállalkozásunk kezeli a természetes személy vásárlók meghatározott személyes adatait. Az Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hogy ezen személyes adatok kezelése során a Vállalkozásunk eMAG-tól szerez be a személyes adatokat.

– Adatok forrása: eMAG (Extreme Digital-eMAG Korlátolt felelősségű Társaság)

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a köztünk létrejött adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, úgy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

– Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b).

– A kezelt adatok köre: számlázási adatok (név, irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, telefonszám), eltérő szállítási adatok név, irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, telefonszám), vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás időpontja, szükség szerint bankszámlaszám, szállítás és fizetés módja.

– Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

Vállalkozásunk a megrendelt termékekről számlát állít ki és küld meg Önök részére. A számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím) személyes adatokat ad át Taylorsoft Magyarország Kft. (Billingó online számlázó program) részére.

5. Tájékoztatás céltól eltérő adatkezelésről

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az Érintett (Ön) kezelt személyes adatait, úgy tájékoztatja Önt az eltérő célról és minden egyéb információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt. A tájékoztatásra szóban (telefonon), személyes találkozás alkalmával, írásbeli tájékoztatás átadásával, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail útján írásbeli tájékoztató megküldésével kerül sor.

V. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő papír alapon, illetve elektronikusan végzi.

A papíralapú adattárolás az irattárban, zárható iratszekrényekben történik, amelyhez kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az elektronikusan történő adatkezelés a szigorú előírások alapján történik, az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

VI. Érintett jogai

Személyes adatai kezelése vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáférési jog

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

– adatkezelés célja;

– személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

– az Ön személyes adatainak tárolásának tervezett időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;

– tájékoztatás arról, hogy miként kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogáról;

– panasz benyújtásának joga;

– amennyiben az adatokat nem Öntől kapta, úgy a forrásra vonatkozó minden információ.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja.

2. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat

A személyes adatok az alábbi esetekben is törlésre kerülnek:

– abból a célból, amelyből az adatkezelés megtörtént a személyes adataira már nincs szükség;

– Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;

– az Ön személyes adatait jogellenesen kezelte;

– az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. Korlátozáshoz való jog

Kérésre az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri személyes adatai felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, ennek ellenére Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az Adatkezelő által közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra esik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget éveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Ön hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az Ön hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítse. Ez esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az Ön személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az e célból történő kezelés ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban a személyes adatokat e célból nem kezeli.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult kérni az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatok Ön részére vagy másik Adatkezelő részére történő továbbítását tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

7. Visszavonáshoz való jog

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. Adatkezelő eljárása

Az Adatkezelő az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt napon belül a kérelemnek megfelelő formátumban – kivéve ha Ön másképp kéri – köteles teljesíteni a tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelő elmulasztja az intézkedést az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor Ön a jelen tájékoztató VIII. pontjában meghatározott jogorvoslati jogaival élhet.

A tájékoztatás iránti kérelem teljesítése főszabály szerint díjmentes.

A fent részletesen megjelölt jogai gyakorlására irányuló kérelmek teljesítését az Adatkezelő megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy Önt nem állt módjában azonosítania.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megtagadni, vagy a tájékoztatás elkészítésével felmerülő adminisztratív költségekre ésszerű díjat állapíthat meg. Az esetleges adminisztratív költségek felszámításáról a kérelem teljesítését megelőzően tájékoztatni kell Önt, így Ön ennek ismeretében jogosult a kérelmét fenntartani, módosítani vagy visszavonni.

VII. Jogorvoslat

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezeléseit, az Ön jogait megsértette, úgy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Önt megilleti a jogorvoslati jog.

2. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.

A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája (név, elérhetőség), valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a https://birosag.hu/ weboldalán.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti eljárásokat kezdeményezné, úgy küldje el részünkre is panaszát a III. fejezetben megadott elérhetőségeink egyikén, igyekezni fogunk orvosolni problémáját.

VIII. Harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az Érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot.

Jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén kapcsolatba léphet velünk.

IX. Alkalmazandó jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.)

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Ide kattintva letöltheti az Adatkezelési tájékoztatót